jonas wallstedt, vd, expandia

Mot ett cirkulärt flöde - Hållbarhetsrapport 2019

Åsa Ledin

- När jag ser tillbaka på året som gått så är det tydligt att 2019 var ett år då Expandiakoncernens tillväxt fortsatte men vi såg att marknaden mattades av och delvis flyttade mellan våra olika segment, säger Jonas Wallstedt i årets Hållbarhetsrapport.

Branschen för moduler har förändrats otroligt mycket genom åren, produkten har gått från att vara en industriprodukt till något som anammats av offentlig sektor och därigenom utgör en stor samhällsnytta. Fördelen med vår produkt är tidseffektiviteten i leveransen och dess höga kvalitet när kraven som ställs på exempelvis inomhusmiljö och energi ständigt ökar. Dessutom är nyttjandegraden hög i och med att lokalerna kan flyttas till en annan plats där nya behov uppstått.

Utmaningen med våra produkter är att tillfälliga bygglov begränsar användandet till maximalt femton år, därefter krävs förbättringar då byggnadsregler eller externa krav blivit allt högre och produkten får inte längre användas.

Under 2019 minskade vi investeringstakten vilket innebar att vi köpte färre nya moduler jämfört med tidigare år. Ett större antal moduler av äldre karaktär kom dessutom tillbaka till oss efter en längre tids uthyrning. Det här gör att vår renoveringstakt också har ökat.

Volymen av returer som ökar i kombination med åtstramning av omvärldskrav har gjort att vi de senaste åren har tagit ett samlat grepp kring renovering och uppgradering av vår äldre modulflotta. I framtiden bedömer vi att det kommer vara en betydande del av Expandias verksamhet.

Under det senaste året har vi fortsatt arbeta i linje med våra miljömål med utsläpp i fokus. Det har alltid varit branschens utmaning och våra transporter har de senaste åren ökat stadigt. Jag är stolt över att vi under 2019 tecknade avtal med Green Cargo för transporter av moduler på tåg. Det är de långa transportsträckorna, över 50 mil som främst kommer att ersättas av tågtransporter. 

Expandias värdeord är trygghet, engagemang och gemenskap. I en tid när vi ser en pandemi svepa över världen har mycket vi tagit för givet plötsligt förändrats. Vi vet ännu inte med säkerhet hur Covid-19 kommer att påverka vår långsiktiga affär, men vi arbetar uthålligt vidare med att möta de krav som samhället ställer på oss och leva vår vision om att vara den långsiktiga leverantören av samhällslösningar.

Jonas Wallstedt, VD, Expandia Moduler AB

Expandia Moduler 2019

Omsättning koncern: 1.218.750 KSEK
Omsättning moderbolaget: 1.029.586 KSEK
Antal moduler: 19 953 moduler
Antal anställda: 79 st
Årets NKI: 84 %