modul kran

Nya lagen om klimatdeklaration vid nybygge: Det här gäller för moduler

Åsa Ledin

Från 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherren ska redovisa vilken påverkan den nya byggnaden har på klimatet. Men hur funkar det om en kommun, en region eller ett företag låter hyra in moduler?

– Klimatavtrycket blir litet vid modullösningar. Vi på Expandia räknar ut projektets påverkan på klimatet åt våra kunder, säger Johan Larsson, produktingenjör.

Syftet med den nya lagen är att minska utsläppen av växthusgaser vid byggskedet, men också att öka kunskapen om hur byggprocessen påverkar klimatet och hur den kan göras mer miljövänlig.

– Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige motsvarar cirka en femtedel av hela landets klimatpåverkan. Och ungefär en tredjedel av dessa utsläpp sker vid uppförandet av nya byggnader, berättar Johan Larsson på Expandia.

Utsläppen från driftenergin när färdiga byggnader används begränsas redan av ett regelverk (energihushållningskraven i Boverkets byggregler, BBR). Däremot har det inte funnits några regler som ska motverka utsläppen av växthusgaser vid byggskedet.

– Branschen köper in enorma mängder material, och det är märkligt att man har kunnat göra inköp från hela världen utan att behöva redovisa utsläppen”

Johan Larsson

– De första åren kommer Boverket att använda deklarationerna främst som en datainsamling med syfte att öka kunskapen. Därefter kommer myndigheten att formulera krav.

Det går att minska klimatpåverkan vid nybyggen exempelvis genom att välja mer miljövänliga byggprodukter, byggmetoder och konstruktionslösningar.

”Svårslaget koncept ger minimalt klimatavtryck”

Expandia bygger alla sina moduler i Sverige och de tillverkas för att återanvändas. När en kund brukat modulen färdigt renoveras den för att anpassas till nästa kund.

– Moduler är ett svårslaget koncept om du vill bygga med liten klimatpåverkan. Att bygga upp en modullösning med våra begagnade moduler ger ett utsläpp på endast cirka 6 kilo koldioxidekvivalenter* per kvadratmeter, och de nybyggda cirka 82 kilo. Sen tillkommer utsläpp för transporter till och från arbetsplatsen när modulerna monteras. Men jämfört med att bygga ett permanent hus är avtrycket minimalt.

Expandia tar fram siffror till klimatdeklarationen

När en kund vill hyra moduler kan Expandia ordna allt praktiskt från ritningar, bygglov och markarbeten till att ansvara för el, VVS och montage. Dessutom fungerar Expandia som hyresvärd under hyresperioden. I hyran ingår support, försäkring samt löpande service och underhåll – som att målare, service- och ventilationstekniker kontinuerligt ser över lokalerna och dess funktioner.

– Vi tar fram alla siffror och allt underlag som krävs till klimatdeklarationen. De behövs när kunden ska söka bygglov för en modullösning, men vi märker att allt fler kunder vill ha uppgifter om projektets klimatpåverkan redan i samband med upphandlingar. Vi på Expandia hjälper också till med andra handlingar till bygglovsansökan, säger Johan Larsson.


Fotnot: Kravet på klimatdeklaration gäller nya byggnader där bygglov söks efter 1 januari 2022. Kravet på klimatdeklaration omfattar inte alla nya byggnader. Det finns undantag, till exempel byggnader med mindre yta än 100 kvadratmeter – läs mer här om vilka byggnader som ska klimatdeklareras.

 

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett gemensamt mått på utsläpp av växthusgaser och deras verkan på klimatet. Man översätter helt enkelt utsläppens påverkan till hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt.

Varför har Expandias moduler så lågt klimatavtryck?

Här är 5 faktorer

  1. Modulerna byggs för att återanvändas, en modul används i snitt av sex kunder under en period på över 30 år.

 

  1. Modulerna byggs i Sverige med återvunnet material och material som kan återvinnas vid både tillverkningen och när modulerna renoveras. Genom att använda återvunnet/återvinningsbart material minskar Expandia klimatavtrycket med 1,7 ton CO2e per modul jämfört med om man skulle använda nytt material.

 

  1. Modulerna består främst av trä och träfiberskivor vilket ger betydligt mindre klimatpåverkan än om en byggnad tillverkas med betongplatta och stålramverk.

 

  1. Modulerna levereras kompletta vilket gör transporterna effektiva och utsläppet från dessa relativt litet. Expandia har som enda företag i branschen börjat transportera delar av sin modulflotta med tåg. Det minskar koldioxidutsläppen med cirka 99 procent jämfört med en lastbilstransport motsvarande sträcka.

 

  1. Kort och resursoptimerad byggtid. Industriell tillverkning ger minskat byggspill och bättre kontroll över materialinköp. De färdiga modulerna monteras snabbt ihop på plats vilket minimerar utsläppen från arbetsplatsen.
Johan Larsson produktingenjör expandia

”Moduler är ett svårslaget koncept om du vill bygga med liten klimatpåverkan”, berättar Johan Larsson, produktingenjör på Expandia.


De vanligaste frågorna om klimatdeklaration av byggnader och Boverkets svar – läs mer här