Expandia hållbarhetsrapport 2020

Returer driver nytänkande - Hållbarhetsrapport 2020

Åsa Ledin

De senaste åren har mängden returer av moduler ökat stadigt, det vill säga de moduler som efter sin uthyrning kommer tillbaka till oss. För Expandia är det en del i vår affärsidé, att erbjuda kunderna en trygg, flexibel lokallösning. Har kundens behov av lokaler förändrats ska de på ett enkelt sätt kunna anpassa sin kostym efter det.

- Orsakerna kan vara vikande barnunderlag som leder till minskat behov av förskolor eller en budgetöversyn där det framkommer att somligt inte behövs ur ett kostnadsperspektiv. För oss har den här trenden inneburit att vi delvis breddat våra fokusområden och blivit mer innovativa gällande vad våra moduler kan användas till, säger Jonas Wallstedt i årets hållbarhetsrapport.

Fortsatt fokus på klimat
Klimatfrågan fortsätter att vara en viktig del i Expandias hållbarhetsarbete. Under 2020 har vi arbetat vidare med att utreda och konkretisera vår miljöpåverkan kopplat till materialval genom hela värdekedjan. Vi har förstås påverkan genom det vi väljer att bygga in, men också hur vi hanterar ingående komponenter då vi renoverar modulerna.


Jonas Wallstedt, vd Expandia

”En del av förändringsarbetet har varit att renodla och centralisera vår logistikprocess och optimera transporter på järnväg via vårt samarbete med Green Cargo.”