VAR TREDJE SKOLPOLITIKER SER BRISTER I LOKALPLANERINGEN

Åsa Ledin

I takt med att barnkullarna växer blir det trängre i landets skolor. Inflyttning och tillfälliga trender i val av skola leder därför allt oftare till akut behov av skolpaviljonger. Var tredje skolpolitiker anser att den egna kommunen borde ha bättre framförhållning i sin lokalplanering. Det visar en enkät som vi på Expandia genomfört.

– Allt oftare är det akuta situationer med oväntat stort antal elever som skapar behov av skolpaviljonger. Demografiska förändringar ställer i kombination med urbanisering och fritt skolval, allt större krav på långsiktig planering och stor flexibilitet, säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia.

Antalet barn i grundskoleåldern beräknas enligt SCB öka med drygt 300 000 till år 2034. I en enkät till landets kommuner bedömer nio av tio, 91 procent, att behovet av skollokaler kommer att öka de närmaste tio åren. Tre av tio, 29 procent, uppger samtidigt att de saknar en prognos för lokalbehovet eller att prognosen sträcker sig mindre än fem år framåt.

En parallell enkät, som skickats till förtroendevalda i kommunala skolnämnder visar att en av tre ledamöter, 33 procent, tycker att den egna kommunen har dålig framförhållning när det gäller skolans lokalplanering.

– Vissa händelser går inte att förutse, men bra prognoser för väntat antal elever minskar helt klart risken för akut brist på skollokaler. Mitt bästa råd är att göra en långsiktig plan och att redan från början låta en del av skolhusen utgöras av flexibla lösningar. Paviljonger som går att flytta när elevtrycket växlar mellan olika stadsdelar kan vara ett alternativ, säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia.

Läs artikeln publicerad på Branschaktuellt

Om enkäten
Expandia genomförde i december och januari en enkät som 58 av landets kommuner valde att svara på. Enkäten innehöll två frågor: Bedömer du att kommunens behov av skollokaler kommer att öka eller minska de närmaste tio åren? och Har kommunen en prognos för det framtida lokalbehovet i skolan?

Expandia genomförde samtidigt en enkät bland 2 745 ledamöter i kommunala skolnämnder eller motsvarande. Av dessa svarade 440 på frågan: Upplever du att din kommun har bra framförhållning när det gäller skollokaler?

Ta del av hela enkätresultatet här

Läs mer om flexibel lokalplanering här